1906 - Effigie di Vitt. Em. III volta a sinistra - Filigrana Corona - Dent. 14 a pettine e LINEARE
5 c.
10 c.
N - C
N - C
1919 - Effigie di Vitt. Em. III volta a sinistra - Filigrana Corona - Dent. 14 a pettine
15 c.
N - C
1924-25 - Francobollo del 1919 sovrastampato - Filigrana Corona - Dent. 14 a pettine
10 c. su 15 c.
N - C